073-2270270

כל המידע על עולם המשפט

מרוכז במקום אחד

תנאי שימוש באתר קודקס
תאריך: 25  ביוני 2018
חברת קודקס מערכות בע״מ (להלן: ״קודקס״, ״אנו״ או ״אנחנו״) הינה הבעלים של מערך שירותי הייעוץ וההשמה, אתר האינטרנט בכתובת www.codex.co.il ואפליקציית הטלפון (להלן: ״השירותים״) (להלן: ביחד ו/או לחוד ״האתר״ או ״השירות״). השימוש בשירותי קודקס כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של קודקס הנמצאת בכתובת: www.codex.co.il/privacy  (ביחד ולחוד ״תנאי השימוש״). אם אינך מסכים לתנאי השימוש (בחלקם או במלואם) הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בשירותי קודקס.

ככלל, שירותי קודקס אינם מיועדים לקטינים. במקרה שמובא לידיעתנו כי אדם שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים עושה שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו, קודקס שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתו לשירות. במידה והנך קטין אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון יחד עם הוריך וקבל את הסכמתם להשתמש בשירות.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, המשתמש בשירותי קודקס, והנם הסכם משפטי מחייב בינך לבין קודקס. האחריות לקרוא, להבין ולמלא אחר הוראות תנאי השימוש באתר הינה על אחריותך המלאה.

 

שימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה הינו מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

 

1. השירותים

קודקס היא חברת השמה וייעוץ קריירה מובילה לעורכי דין ומקצועות המשפט, כמו גם בענפי השיווק, היח”צ, הפרסום והאדמיניסטרציה. קודקס מפעילה טכנולוגיה מתקדמת התומכת בשירותי ההשמה שלה. אתר קודקס תומך במערך חיפוש העבודה על ידי אפשרות לפתיחת תיקים אישיים, פרסום משרות, חיפושן והגשת מועמדות. כמו כן, באתר ניתן למצוא מוקד תמיכה וסיוע למחפשי עבודה בענפי הפעילות של קודקס, בלוג תוכן לענף המשפט וכן פלטפורמה לעריכת סקרים ופרסומם (להלן: ״תוכן״). שירותי ההשמה של קודקס נועדו לשימושם הפרטי של מחפשי עבודה ולמטרה זו בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן האתר או במודעות הדרושים המתפרסמות בו.

מודעות הדרושים בקודקס מתפרסמות על ידי או עבור המעסיקים ובאחריות המעסיקים בלבד, ואין קודקס אחראית לתוכנן. אין לראות בכל פרסום של מודעת דרושים כל המלצה או הבעת עמדה של קודקס לגבי טיב המשרה המוצעת, קהל היעד הרלוונטי למשרה או המעסיק המציע.

מודעות הדרושים עלולות להכיל אי דיוקים וטעויות סופר ואחרות. ככל והמודעות מתפרסמות בלשון זכר, הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל המשרות המתפרסמות מיועדות לנשים וגברים, וללא קשר לגיל, מעמד אישי, דת, נטייה מינית, ארץ מוצאם או השקפתם הפוליטית.

קודקס הינה גם המפעילה הבלעדית של פעילות אתר קריביז בענף המשפט הנמצא באתר האינטרנט שכתובתו www.careebiz.com מכח הסכם (להלן: “קריביז“), והפעלת הפלטפורמה כאמור הינה אחד משירותי קודקס לכל דבר ועניין.

קודקס עשויה לשלוח למשתמשים דואר אלקטרוני ו/או מסרוני טלפון (SMS ו/או WhatsApp), לשם עדכון הליך חיפוש העבודה שלהם, לספק מידע כללי בדבר השירותים, לרבות שירותי קריביז בענף המשפט, עדכונים על מגמות שוק, מידע כללי רלוונטי למחפשי עבודה או להעביר מידע שיווקי. עם זאת, נאפשר לכל משתמש להסיר את עצמו מכל רשימת תפוצה בצורה ברורה ונוחה. קודקס עשויה לפרסם ולהנגיש לך את שירותי קודקס, לרבות קריביז בענף המשפט, דרך פייסבוק, לינקדאין, או רשתות חברתיות אחרות, הכל בהתאם לכלים המצויים בכל אחת מהרשתות החברתיות ובכפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

2. כניסה לאתר

על מנת להשתמש בשירותי קודקס תתבקש לפתוח חשבון ולספק פרטים מזהים כגון מספר הטלפון הנייד שלך, כתובת דוא”ל חוקית וכן תתבקש להגדיר סיסמת אבטחה. הנך נושא באחריות הבלעדית והמלאה לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת חשבונך ולכן חשוב לשמור על סיסמתך באופן סודי. עליך להקפיד שלא לגלות את שם המשתמש והסיסמה של חשבונך. בנוסף, עליך לפקח על השימוש הנעשה בחשבונך. עליך לספק מידע מדויק ושלם ליצירת חשבון והנך מסכים שלא להציג מצגי שווא לגבי הזהות או פרטי חשבונך. הנך מסכים לשמור את פרטי חשבונך מעודכנים ומדויקים.

קודקס מאפשרת לך להיכנס לשירותיה תוך שימוש בפרטי המשתמש שלך בפייסבוק או בלינקדאין. במידה ותעשה זאת תקבל קודקס מידע עליך מתוך חשבון הפייסבוק או הלינקדאין שלך. סוג והיקף המידע תלוי בהגדרות הפרטיות שלך באותן רשתות חברתיות ואנו ממליצים לבחון מעת לעת את הגדרות הפרטיות שלך שם.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר כאמור ונתונים שיאספו על ידי קודקס יישמרו במאגר המידע של האתר. שימוש קודקס בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של קודקס.

אם ברצונך לסיים את השימוש בשירותי קודקס ולסגור את חשבונך, תוכל לפנות אלינו באמצעות אחד מאמצעי הקשר הזמינים באתר ובכפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

כמו כן, שירותי קריביז בענף המשפט, המופעלים על-ידי קודקס בצורה בלעדית, מאפשרים למשתמשים להירשם אליהם באמצעות פרופיל קודקס שלהם או באמצעות קישור התחברות שעשוי להיות מועבר במסגרת דיוורים מאת חברת קודקס. במידה ותבחר להירשם או להתחבר לאתר בדרך זו, תתבקש להזין מספר טלפון נייד (הקיים במערכת קודקס), ולאחר מכן תועבר למסך הזדהות אישית. הנך מאשר בזאת כי ידוע לך שהתחברות כאמור משמעה שיתוף מידע בין מערכות המידע של שני שירותים אלה, ובמידה ונרשמת ו/או התחברת לאתר באמצעות חשבונך באתר קודקס, בעצם הרשמתך ו/או כניסתך לשירותי קריביז, כאמור הנך מאשר: (א) כי כל מידע שמועלה על-ידך לשירות (גם במידה והמידע נמסר באופן אנונימי) וכל מידע סטטיסטי (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות), ישמש את החברה הן למוצרי קודקס והן למוצרי קריביז הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה; וכן (ב) כי הנך מאשר לחברה לעשות כל שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, בכל מידע שתמסור לחברה או כפי שמופיע במערכות החברה לרבות: (1) שמך המלא; (2) כתובת הדוא”ל שלך; (3) תוכן משובים שהועלו על-ידך לאתר קודקס (מובהר בזאת כי במידה ומשובים כאמור הועלו לאתר קודקס באופן אנונימי, החברה לא תעשה בהם שום שימוש אשר יש בו כדי לחשוף את זהותך ככותב המשוב). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל.

3. העדר יחסי עובד מעביד

כל הסכם עבודה ו/או הסכם העסקה ו/או הסכמה למתן שירותים ו/או הסכמה מסחרית אחרת בין בינך לבין מעסיק המפרסם דרך קודקס, יהיו בינך לבין המעסיק וקודקס לא תהיה כל צד בעסקה כזו. למען הסר ספק, אין בין קודקס לבין מי ממשתמשי שירותיה יחסי עובד-מעביד, וכל העסקה של קודקס את עובדיה הישירים נעשית בהסכם ספציפי החתום בכתב בין הצדדים. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד קודקס בגין גיוסך או אי גיוסך אצל מעסיק ספציפי ובגין תנאי העסקה אלה ככל שיהיו.

4. קניין רוחני

4.1. האתר כולל תכנים אשר מקורם בקודקס ו/או בצדדי ג’ אשר העניקו לקודקס זכות שימוש בו, לרבות פרסומו באתר. תכנים אלו הנם רכושם הבלעדי של קודקס (או של צדדי ג’ כאמור). אין להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את התוכן בשום צורה שהיא ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי העולה בקנה אחד עם מטרות האתר ועם תנאי השימוש ללא קבלת אישור קודקס מראש ובכתב.

4.2. כל זכויות היוצרים (בין אם רשומות אם לא רשומות), לרבות הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע האמור בסעיף 4.1 לעיל ובמידע הסטטיסטי, לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לקודקס (או שלקודקס הוקנתה זכות שימוש בו ו/או לפרסם אותו באתר) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של קודקס מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על יד קודקס באמצעות האתר כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של קודקס (או של צדדים שלישיים). חל איסור מוחלט על העתקה, פרסום, הפצה, הצגה בפומבי, מסירה לצד שלישי של עמודי האתר ו/או המידע, בחלקם או במלואם, לרבות שימוש מסחרי, ליצור דפדפן או תיחום סביב תוכן האתר, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של קודקס. למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד האתר, עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לקודקס, שמורים לקודקס.

5. תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים

5.1. התוכן באתר כולל תכנים אשר מקורם בקודקס וכן תכנים אשר מועלים על-ידי צדדי ג’. תכני צד ג’ אינם בשליטת קודקס ולכן לא תישא קודקס בכל אחריות ביחס אליהם, לרבות בכל הקשור לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בתכני צד ג׳.

5.2. בכפוף להוראות הדין החל, לגבי כל תוכן שאתה מעלה לאתר, הנך מקנה לקודקס רישיון כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרסמו, להסתמך עליו, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, למכור (לרבות באמצעות מתן רישיון למספר בלתי מוגבל של צדדי ג’), למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך שקודקס תמצא לנכון. כמו כן, הנך מצהיר בזאת כי כל תוכן צד ג’ שהועלה על-ידך הועלה תוך וויתור על כל טענה ו/או דרישה, לרבות טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצר ו/או לכל תמורה או תשלום מכל סוג שהוא בגין התוכן ו/או פרסומו באתר ו/או שימושו על-ידי קודקס בכל דרך שתמצא לנכון. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, קודקס תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע תמריצים (לרבות כלכליים) למשתמשים ו/או צדדי ג’ על מנת שיעלו משובים לאתר.

5.3. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר העלית לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה-1965 ו/או כל חוק אחר.

6. שינויים

6.1. שינויים בתנאי השימוש. קודקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, ולכן מומלץ לבקר בדף זה לעתים תכופות. תינתן הודעה על שינויים מהותיים בתנאי השימוש בעמוד הבית של האתר. שינויים מהותיים מעין אלו יכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר כל הודעה שניתנה באתר. אחרת, כל השינויים האחרים בתנאי שירות אלה תקפים נכון לתאריך “השינוי האחרון” המצוין ושימושכם המתמשך באתר לאחר תאריך השינוי האחרון יהווה קבלה של, והסכמה להיות כפופים אל, שינויים אלו.

6.2. שינויים באתר. קודקס תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק את האתר (כולו או חלקו) ו/או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר; כמו כן, קודקס תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא לחסום את הגישה לאתר (בחלקו או במלואו)/ או לאפשר גישה לאזורים מסוימים באתר למשתמשים רשומים בלבד. קודקס לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי או הורדה (מלאה או חלקית) של האתר כאמור. ככל שהנך מתנגד לשינויים שבוצעו על ידי קודקס או לזכותה לבצע שינויים כאמור, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר. עצם שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

7. כללי שימוש למשתמשי האתר

בעצם השימוש באתר הנך מצהיר כי השימוש שתעשה באתר יהיה בהתאם להוראות כל דין והינו נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע מכל שימוש מסחרי, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בקודקס או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של קודקס. הנך מודע לכך כי אתה האחראי הבלעדי על השימוש באתר.

מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיך ע”פ תנאי שימוש אלה, הנך מתחייב בזאת כי במסגרת שימושך באתר לא תעשה אחד או יותר מהמעשים הבאים: (1) התחזות לאחר, לרבות אדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של קודקס; (2) מסירה ביודעין של תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי; (3) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר אשר עשוי לפגוע בקודקס במשתמשים בשירותיה ו/או באתר; (4) שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות; (5) שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר (לרבות, לשם הדוגמא, כל סוג של Data Mining ו/או Data Crawling) או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה; (6) לפגוע או להפר כל זכות של משתמש אחר לפרטיות או זכויות אחרות, לקצור או לאסוף מידע אישי מזהה על משתמשי השירותים ו/או האתר ללא הסכמתם המפורשת, לרבות שימוש בכל רובוט, עכביש, יישום חיפוש אתרים או אחזור, או כל כלי ידני או אוטומטי אחר, עיבוד לצורך איחזור, יצירת אינדקס, או כריית נתונים ואינך רשאי לעסוק או לנסות לעסוק בכל צורה של ניסוי, סריקה, זחילה של מנועי חיפוש, שאיבת מידע, גישוש, ניווט רובוטי, שליפת מידע בצובר או פצחנות של השירות ו/או האתר; (7) להשמיץ, לעשות שימוש לרעה, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר בכל דרך אחרת את זכויותיהם החוקיות של אחרים, לרבות משתמשים או מעסיקים; (8) להשתמש בשירותים ו/או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית; (9) להסיר, או לנתק, מהתוכן כל כתבי הסרת אחריות, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות הנכללות בחומרים אלו (כגון ©,™ או ®); (10) להפר כל אחד מהתנאים שלנו; (11) לעקוף כל אחת מההגבלות הטכניות שלנו באתר ו/או בשירותים כדי לאפשר תכונות או פונקציות מושבתות, בלתי נגישות או לא זמינות לכם; ו/או (12) לגשת לאתר ו/או לשירותים כדי לפתח מוצר או שירות דומה או מתחרה.

בכפוף להוראות הדין החל, קודקס תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לחסום את גישתך לאתר ו/או את יכולתך להעלות לאתר תכנים או משובים ללא הודעה מוקדמת וללא חובה לספק נימוק או הסבר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. הנך מאשר כי קודקס לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר כאמור. הפסקת הגישה שלך לאתר לא תפגע בתחולת תנאי השימוש על התקופה בה עשית שימוש באתר ולכל תוכן שהעלית לאתר במהלך התקופה כאמור.

במידה ונחסמה גישתך לאתר ו/או יכולתך להעלות תכנים לאתר מכל סיבה שהיא, לא תוכל לשוב ולעשות שימוש באתר ו/או להעלות תכנים לאתר ללא ביצוע פניה לקודקס בבקשה לשוב ולאפשר לך גישה לאתר ו/או להעלאת תכנים. עוד יובהר כי, במהלך תקופת החסימה (ככל שתהיה כזו) לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באתר תחת פרטי משתמש אחרים. לתשומת לבך כי בגין רישום לאתר תוך התחזות לאחר אתה עשוי לעבור עבירה פלילית האסורה על פי חוק.

קודקס שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים.

8. הגבלת אחריות

8.1. התוכן והשירותים הזמינים באתר זה ומודעות הדרושים, עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות. קודקס אינה נושאת בכל אחריות ואינה מציגה מצגים או התחייבויות כלשהם לגבי הדיוק, האיכות, הזמינות, האמינות, ההתאמה, השלמות, הנכונות, התועלתיות או היעילות של התוכן והשימוש באתר ו/או בשירותים. השימוש בשירותים, באתר ו/או בתוכן הם על אחריותכם בלבד וקודקס לא תישא בכל אחריות בקשר לכל שימוש מעין זה.

8.2. קודקס לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, לרבות משתמשי האתר.

8.3. קודקס לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ככל שיגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן ושירות של מודעות דרושים או תוכן האתר או שירותי ההשמה של קודקס. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הסתמכות על מידע שמפורסם באתר או באפליקציה של קודקס.

8.4. קודקס תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, לא תהיה לך שום תביעה, דרישה או טענה כלפי קודקס או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. קודקס לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

8.5. קודקס, לרבות כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים ו/או הסוכנים שלהם לא יישאו בכל אחריות לנזקים כלשהם הנובעים מתוך או בקשר לשימוש שלכם בשירותים, בתוכן ו/או באתר (לרבות אך ללא הגבלה נזקים כלשהם הנובעים מהסתמכותכם על התוכן המופיע באתר זה), לרבות אך ללא הגבלה, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי כלשהו, בין אם במעשה או מכוח חוזה, רשלנות או פעולות נזיקיות אחרות הנובעים כתוצאה או מתוך השירותים, התוכן ו/או האתר, או השימוש או אי היכולת לעשות שימוש בשירותים ו/או באתר, או כשל של השירותים ו/או האתר באספקת הביצועים המוצגים או המצופים, אובדן מוניטין או רווחים, ביצוע או כשל ביצוע מצד קודקס על פי תנאים אלו, כל מעשה או מחדל אחר מצד קודקס או כל גורם אחר; או המבוסס על הפרת התחייבות, הפרת חוזה, רשלנות, אחריות מוחלטת, או כל תיאוריה משפטית אחרת, בין אם קודקס הייתה מודעת לאפשרות לנזקים מעין אלו ובין אם לאו.

הנכם מסכימים ומאשרים בזאת כי השימוש באתר, בשירותים ו/או בתוכן הם על אחריותכם בלבד.

9. תחרויות ופרסים

9.1. קודקס שומרת לעצמה את הזכות לקיים מעת לעת תחרויות בקרב משתמשי האתר, כולם או חלקם (“תחרויות“), לרבות כאלו הנושאים פרסים.

9.2. מבלי לגרוע מיתר כללי תנאי השימוש, וככל ולא פורסמו כללים ו/או תנאים אחרים וספציפיים לגבי תחרות מסויימת או הפרס/ים המוענק/ים במסגרתה (ככל ורלוונטי), יחולו התנאים שלהלן:

9.3. שיקול הדעת לגבי הפרסים שיוענקו בתחרויות, ככל שיוענקו, ומאפייניהם יהיה שמור באופן בלעדי לקודקס. ככל ויש פרט לגבי הפרס שלא פורסם על-ידי קודקס במסגרת פרסומיה, ניתן לפנות לקודקס על מנת לבררם.

9.4. במידה ולא נקבע מועד אחר על-ידי קודקס במסגרת התחרות, פרסים יהיו ניתנים למימוש עד למועד המוטבע עליהם.

9.5. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא יינתן עודף או זיכוי מכל סוג שהוא בגין שימוש בחלק משוויו של שובר פרס.

9.6. הפרסים בתחרות הינם אישיים, וזוכה בתחרות לא יהא רשאי להסב ו/או להמיר ו/או להחליף ו/או לשנות את זכייתו בכסף, שווה כסף או כל מוצר אחר.

9.7. למען הסר ספק, יובהר כי חבות במס מכל סוג שהיא בגין זכייה בפרס, ככל שתהיה, תחול על הזוכה בפרס.

9.8. קודקס שומרת לעצמה את הזכות לעצור תחרות בכל עת ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או להחליף את הפרסים ו/או את שווים בכל תקופת התחרות או אחריה, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.9. למען הסר ספק יודגש כי, בחירת הזוכים בתחרות נתונה באופן בלעדי לשיקול דעתה של קודקס, והיא אינה מחויבת בפרסום הליך הבחירה ו/או נימוקים לבחירה. מוסכם כי לא תהיה למי מהמשתתפים בתחרויות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לנושאים אלו.

9.10. קודקס תהא רשאית לפסול כל משתתף מהשתתפות בתחרות וכן לא להעניק פרס ו/או לבטל לכל זוכה פרס בו זכה באם מצאה כי המשתתף ו/או הזוכה פעל בדרכים פסולות ו/או במרמה ו/או הפר הוראות כל דין ו/או תקנון זה ו/או כל הסכם אגב ו/או לשם ההשתתפות בתחרות ו/או מימוש הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קודקס ו/או מי מטעמה, בין לפני הכרזת הזוכים בתחרות ובין לאחריה. יובהר כי המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קודקס ו/או מי מטעמה בשל כך.

9.11. שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה בכל מחלוקת ו/או עניין הקשורים לתחרות ו/או לתוצאותיה יהיו נתונים בידי קודקס. הכרעתו של עורך התחרות תהיה סופית ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קודקס ו/או מי מטעמה.

9.12. קודקס לא תהיה אחראית על טיבו ו/או איכותו של הפרס ו/או התאמתו לזוכה ו/או כל מאפיין אחר הקשור בפרס או במימושו אשר תלוי בגוף שלישי שאינו קודקס, לרבות גוף שלישי המעניק בפועל את הפרס. למשתתף בתחרות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר האמור לעיל.

9.13. המשתתף מצהיר כי קודקס ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, וכן כל אובדן, הפסד והוצאות מכל סוג שיגרמו לו בקשר עם התחרות ו/או מימוש הפרס. יובהר כי המשתתף לא יהא זכאי לכל החזר בגין כל הוצאה הקשורה להשתתפות ו/או לזכייה בפרס.

9.14. המשתתף מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שזכייתו בתחרות, ככל שיזכה, עשויה לקבל סיקור תקשורתי. בהשתתפותו בתחרות, מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום כל מסר שהועבר על-ידו לעורך התחרות, וכן את שמו ואת דבר השתתפותו וזכייתו בתחרות בכל אמצעי תקשורת ובכל מדיה וזאת מבלי שיהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין פרסומים כאמור. מוסכם בזאת כי קודקס עשויה להציב את דבר הפרסומים כאמור, לרבות תוך שיתוף פעולה של הזוכה, כתנאי לקבלת הפרס בתחרות.

9.15. קודקס תיצור קשר עם הזוכים בתחרויות. לכל אחד מהזוכים תינתן הזדמנות לשמר את זכייתו בפרס באמצעות יצירת קשר עם עורך התחרות, וזאת במהלך 48 שעות מיד לאחר שליחת הודעה מאת עורך התחרות, כאמור. במידה והזוכה לא יצור קשר בתוך 48 שעות כאמור, ייבחר זוכה אחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קודקס.

9.16.  במידה והפרס לא הגיע לידי הזוכה ו/או לא מומש על-ידו במועד או בכלל מסיבה שאינה תלויה בקודקס, לא תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה כנגד קודקס בעניין זה.

9.17. ככל ותמצא לנכון ו/או הדבר יידרש על פי דין, קודקס תערוך ותפרסם תקנון ספציפי למקרים ספציפיים.

 

10. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את קודקס או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ״ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.

11. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, קודקס, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

12. כללי

במידה ואיזו מהוראות בתנאי שימוש אלו תמצא כבלתי חוקית, חסרת תוקף, או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תיחשב כנתיקה מתנאי שימוש אלו ולא תשפיע על התקפות והאכיפות של כל ההוראות הנותרות. אינך רשאי להמחות, לתת ברישיון משנה או להעביר בכל דרך אחרת כל אחת מזכויותיך והתחייבויותיך או כולן כאחת על פי תנאי שימוש אלו ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש של קודקס. כל וויתור מצד כל אחד מהצדדים על כל הפרה או מחדל להלן לא יחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או עתידיים. כל הכותרות או שמות הסעיפים הנכללים בזאת נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואינם מגדירים או מסבירים בשום צורה ואופן כל סעיף או הוראה של זה. תנאי שימוש אלו הם כל התנאים וההתניות בינך לבין קודקס לגבי הנושא של תנאי שימוש אלו וגוברים על כל ההסכמים או ההבנות הקודמים או הבו-זמניים בכתב או בעל פה בינך לבין קודקס, אלא אם כן הוסכם מפורשות אחרת בכתב ביניכם לבין קודקס. אלא אם נאמר במפורשות אחרת, הודעות בקשר לתנאי שימוש אלה, יינתנו לכם באמצעות דוא”ל או מסרון. אתר זה עשוי גם לתת הודעות על שינויים בתנאי שימוש אלו או בנושאים אחרים, על ידי הצגת הודעות אלו או על ידי מתן קישורים להודעות אלו. הנך מסכים, ללא הגבלה, כי הגרסה המודפסת של תנאי שימוש אלו וכל הודעה שתינתן באופן אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים אל תנאי שימוש אלו באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמסמכים ורשומות עסקיים אחרים שנוצרו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

13. פניה לקודקס

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל info@codex.co.il.